A&L PARTNERS  
     
     

 

Bengt Lindström

Bakgrund

Bengt LindströmBengt Lindström har till hälften sina rötter i den snabbväxande industristaden Södertälje på femtio- och sextiotalet och till den andra hälften i den lilla byn Strandkullen i Västerbottens inland, bokstavligt talat utefter en liten grusväg mitt mellan Storuman och Vilhelmina. Att under tillräckligt trygga förhållanden få möjlighet att integrera, särskilja och uppskatta dessa dramatiskt olika miljöer lade en fast grund för Bengts intresse att i vuxen ålder söka sig till och arbeta med människor och organisationer med mycket skilda förutsättningar.

Vägen in i yrket

Ett sjuttiotal som civilanställd utvecklingsledare inom Försvarsmakten och ett tidigt åttiotal som internkonsult inom Lantbrukskooperationen var inledningen. Ett sent åttiotal som företagare och konsult med uppdrag i synnerhet inom det privata näringslivet kombinerades med akademiska studier i pedagogik, undervisningsplanering och sociologi vid universiteten i Stockholm och Linköping. Detta utgjorde den skola som ledde Bengt till att 1991, tillsammans med två kollegor, Kenneth Ander och Per Broomé starta ett nytt företag i organisationskonsultbranschen - Ander • Broomé • Lindström AB. Bengt utvecklade under denna period grunden för ett unikt och ändamålsenligt koncept för ledningsförsörjning och ledarutveckling - Värdebaserad ledarförsörjning. Det konceptet vinner än idag ökande framgångar i svenskt organisationsliv.

Företaget och samhällsutvecklingen

Detta företag hade från starten den uttalade idén att bli ett konsultföretag att räkna med genom att vara ett nav kring vilket utvecklingsprojekt i gränslanden mellan konsultation, forskning och praktiskt företagande skulle kunna blomstra.

1992 inleddes den största ekonomiska nedgången i Sverige sedan 30-talet. Plötsligt var det lärande och den demokratiseringsprocess som under några decennier börjat etableras i svenskt arbetsliv, nästan som bortblåst. Nu var företagsdemokrati ett minne blott. Nu skulle man vara med på tåget eller hoppa av och personalchefer skulle ha en järnnäve under en silkeshandske. Det var också OK att offentliganställda intervjuades i TV med papperskassar över huvudet av rädsla för repressalier. Volvo var inte längre ett arbetsorganisatoriskt experiment förkunnade dåvarande koncernchefen: »Volvo är ingen demokrati utan en hierarki« hette det, ett uttryckssätt som snabbt anammades av många chefer i svenskt arbetsliv. Samtidigt åkte borgerliga partiledare till USA och förkunnade att nu skulle välfärden avskaffas i Sverige och snart vara ett minne blott. Resultaten av flera decenniers forskning och empiri hade inte längre något livsrum. Beteendevetare och psykologer var bland de första yrkesgrupper som fasades ut ur de organisationer som inte varit tillräckligt förutseende. Begreppet »anorektiska organisationer« myntades och fick mening när trimprojekten blev målet och inte längre medlet för ändamålsenligt företagande.

1993 lämnade Per Broomé företaget för att på heltid ägna sig åt forskningsprojekt inom ramen för Befolkningsekonomiska Stiftelsen, ett centrum för demografiska studier vid Lunds Universitet. Kenneth Ander och Bengt Lindström beslutade sig för att driva företaget vidare, nu under namnet A&L AB. Från 1997 även dotterbolaget A&L Partners AB. A&L blev tt företagsnamn som blev ett varumärke eftersom det i så hög grad kom att förknippas med Förändringens fyra rum. Namnet ändrades till A&L Partners AB när verksamheten utvecklats till den grad att grundarnas namn blev mer förvirrande än klargörande. Ungefär samtidigt flyttas också all Fyrarummarverksamhet till dotterbolaget Fyrarummaren AB:

Vad vi tror på - värdegrunden

I företaget A&L Partners AB (f d A&L AB) växte en strategi sakta fram mellan de dåvarande ägarna som handlade om att stödja företag och offentlig förvaltning att stå upp och försvara grundläggande ideal och värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter eller hur man nu hade uttryckt sin människosyn, personal- eller organisationsidé.

Bengts sjukdom i mitten av nittiotalet föranledde omfattande omprövning av såväl egen som företagets idé och värdegrund. En betydande inspirationskälla utgjordes av den amerikanske statsvetaren Robert A. Dahl och i synnerhet det verk Dahl fick Skytteanska priset för - Democracy and its critics. Detta och experiment som seminarieveckor på temat »Demokratins och fascismens ansikten i arbetslivet« och »Att upptäcka låsningar och frigöra kraft« skapade intresse och debatt, vilket 1997 ledde till bildandet av A&L Partners AB, ett dotterbolag tänkt som ett tillväxtföretag.

Expansionen

Under första halvan av nittiotalet inleddes också samarbetet med den svenske psykologen och forskaren Docent Claes Janssen vars teori om Förändringens fyra rum och de tillhörande verktygen alltsedan dess visat sig vara svårslagbara som hjälpmedel för att just upptäcka låsningar, avcensurera och frigöra kraft samt att ge mod att handla. Detta samarbete har förädlats och fördjupats till ömsesidig nytta och till gagn för många individer och arbetsplatser i de mest skilda kulturer och sammanhang.

Samarbeten

Bengt har tillsammans med kollegor och klientföretag utvecklat unika och ändamålsenliga verktyg och arbetsmetoder inom områdena ledarförsörjning och ledningsutveckling, grupputveckling, organisationsdiagnos och individutveckling.
Han är också upphovsman till vad som på sina håll kommit att kallas »The A&L Consulting Model« - på svenska: Värdebaserad konsultation. Organisationsdiagnos kopplat till värdebaserad konsultation är också vad han undervisat om på Psykologiska institutionen på Uppsala universitet i många år.

I konsultpositionen

Bengt är en samtidigt stödjande och konfronterande konsult. Han lever med ett brinnande intresse att stödja människors och organisationers medvetna val, autonomi och självstyre – i realistiskt beroende till andra.

Han har förmåga och personlig integritet som räcker för att hjälpa människor och organisationer att utforska och hantera makt- och inflytandefrågor, auktoritets- och beroendeförhållanden och inte minst mångfaldsfrågor som kön, etnicitet, ålder, fysiska eller mentala handikapp, sexuell läggning, religion, ekonomisk eller annan status.

Som ledare

Från april 2003 var Bengt under en period ensam huvudägare till företagsgruppen. Han initierade ett mer professionellt styrelsearbete och påbörjade ett mer medvetet arbete för att associera fler konsulter och expandera viktiga affärsområden i Sverige och utomlands. Verksamhet etablerades i USA redan 1999 då det första certifieringsprogrammet få Förändringens fyra rum genomfördes där. Sedan dess har Bengt konsultat på många platser och de mest skilda sammanhang, från Luleå i Norr till Melbourne i söder –och från Kabul i öster till San Francisco och Vancouver i väster.

Feedback från klienter och samarbetspartners

»Tack för att du höll upp spegeln och hjälpte mig att se mig själv och mina behov i ett läge när jag behövde det som mest och - som jag upplevde det själv - förtjänade det som minst. Jag lade på mig själv skuld och förstår nu att jag inte hade behövt ha göra det«.

»Bengts närvaro i mötet utgör tillsammans med den uthållighet och tillit han också förmedlar, en ständig invit till samarbete värt namnet«.

Du når Bengt Lindström på bengt.lindstrom@andolin.com.

     
  Upp | Bakåt | Framåt    
       
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Page updated: Wednesday, 15-May-2013 06:50:46 CEST