A&L PARTNERS  
     
     

 

Bengt Lindström

Bengt Lindström Bengt Lindström (f. 1953) är organisationskonsult sedan drygt 25 år. Han är VD för och delägare i A&L Partners AB sedan starten 1991.
A&L Partners AB hette tidigare Ander & Lindström AB (A&L AB) och fick nytt namn i november 2011. Detta företag är moderbolag i A&L- och Fyrarummargruppen, som idag utöver moderbolaget består av dotterbolaget A&L Partners Consulting AB och Fyrarummaren AB.

Fyrarummarprojektet – att i nära samarbete med upphovsmannen Claes Janssen utveckla och sprida Förändringens fyra rum® är, vid sidan av organisationskonsultationen, utan tvekan A&Ls och Bengt Lindströms viktigaste och största uppgift.

Fram till 1991 var Bengt delägare i konsultföretaget AB Arbetskonsulter där han verkade utifrån olika positioner inom ledning och styrelse. Innan dess arbetade Bengt som internkonsult och utbildningsledare inom Lantbrukskooperationen med ansvar för ledar- och verksamhetsutveckling.

Under sjuttiotalet var Bengt verksam som projektledare för pedagogiskt utvecklingsarbete inom Försvarsmaktens olika försvarsgrenar, främst inom arméns olika vapenslag men också inom flygvapnet samt vid staber och ledningsorgan.

Branschmässigt har Bengt en oerhört bred erfarenhet med långsiktiga ppdrag såväl i politiskt styrda organisationer som i privat näringsliv. Han har också haft omfattande uppdrag i den ideella sektorn och i fredsbevarande organisationer.

Bengt har gedigen erfarenhet från positionen som stödjande och konfronterande konsult till chefer, ledningsgrupper, styrelser, specialister i olika positioner samt till interna och externa konsulter.

Han har undervisat i ämnen som Organisationsdiagnos och Konsultativt arbetssätt i mer än 15 år på Psykologprogrammet vid Uppsala Universitet samt på P-programmet vid Lunds Universitet.

Bengt är sedan ca 15 år verksam med olika projekt internationellt, framförallt har det inneburit omfattande arbete i USA, Australien, Afghanistan och Finland.

Arbetsliv

1991 – Delägare, VD, organisationskonsult – A&LPartners AB och Fyrarummargruppen (F d Ander & Lindström AB)

1993 – Initiativtagare till samarbetet med Claes Janssen. Samt ledare av utveckling och marknadsföring av Fyrarummaren®. Initierade och etablerade 1997 certifieringsprogram för blivande användare av Fyrarummaren och arbetar sedan 2004 tillsammans med kompanjonen Eva Widegren för fortsatt utveckling och marknadsföring av konceptet. 1998 tog Bengt Fyrarummaren till USA och edan 1999 samarbetar han och A&L-gruppen med Drusilla Copeland på den internationella scenen. Bengt har också tillsammans med Drusilla Copeland arbetat med att skapa grunden för The Four Rooms of Change Global Alliance genom att etablera samarbetetsamarbetet med Neljä Huonetta Oy i Finland, Clarion Learning Ltd i Australien samt Prava Formula i Kroatien.

1985 – 1991 Organisationskonsult, delägare och styrelseledamot i AB Arbetskonsulter

1978 – 1985 Internkonsult och utbildningsledare inom Lantbrukskooperationen

1973 – 1978 Utbildningsledare, gruppchef och projektledare vid Försvarets brevskola

1972 – 1973 Värnplikt vid Försvarets brevskola, gruppchefsutbildning, projektledarutbildning, omfattande pedagogisk grundutbildning samt start på akademiska studier i pedagogik, undervisningsplanering och socilogi.

1971 – 1972 Vikarierande vårdare, Kriminalvårdsanstalten Hall

– 1971 Diverse kortare anställningar ICA-Hakon, Saab-Scania, ASTRA

Exempel på genomförda uppdrag

Ledarutvecklingsprogram, framförallt längre
typ »Chefen och Affärsmannaskapet», karriärprogram för första och andra linjens chefer som utvalts att sparra mot högre ledarbefattningar

Storgruppstillämpningar av Förändringens fyra rum, till exempel användning av Organisationsbarometern® med upp till 350 chefer och medarbetare samtidigt i extremt intensiva och produktiva arbetande möten.

Införande av ledarförsörjningssystem i stora organisationer – att finna, behålla, utveckla och avveckla ledare och ledningsfunktioner baserat på organisationens värdegrund, verksamhetens särart samt kvalificerade bedömningar om vad framtiden kommer att kräva av ledarskapet

Verksamhetsanalyser och organisationsdiagnoser

Utvecklingsstöd till ledningsgrupper, styrelser och projektgrupper

Utvecklingsstöd till olika delar av det svenska skolsystemet – förskola, grundskola, gymnasium, universitet och högskola, folkhögskola, KOMVUX och studieförbund samt försvarets utbildnings- och ledarutvecklingsverksamhet.

Konsultutvecklingsprogram, interna och externa samt stöd till interna och externa Human Resource-, Organisationsutvecklings- och Managementkonsulter

Utvecklings- och förändringsstöd i stora och komplexa system – bland annat med hjälp av Future Search och Brytpunktskonferenser. Har genomfört mer än 20 fullskaliga Future Search-program, varav flera internationella. Open Space och andra mer kundanpassade storgruppsmetoder används också när verksamheter vill skapa grund för radikal och hållbar förändring


Förändringsstöd vid processkartläggning och processorientering

Extern Samtalspartner – coaching, kortare och längre samtalsserier tillsammans med enskilda befattningshavare

Verksamhets- och ledningsstöd till organisationer i kris

Utbildning

Högskoleutbildning vid Stockholms och Linköpings Universitet med beteendevetenskaplig inriktning – pedagogik, sociologi samt utbildnings- och inlärningsmetodik.
Vidareutbildning i professionell konsultation, grupp- och organisationspsykologi, kommunikation, storgruppspedagogik, demokrati och mänskliga rättigheter med mera.
Treårigt samhällsvetenskapligt gymnasium.

Spetskompetens

Bengts verkliga spetskompetens är just att vara konsultativt närvarande, att utgöra ett uthålligt stöd till den eller de klienter som uppskattar en konsult som inte alltid vet bäst. Som förmår och vågar ställa både de förvirrande och de klargörande frågorna.

Under åren har Bengt själv och tillsammans med andra utvecklat, fördjupat och förfinat kompetens, koncept och material inom bland annat följande metod- eller ämnesområden:

Ledarförsörjning – kundanpassade system för att finna, utveckla, behålla och avveckla ledare och ledningsfunktioner kopplat till verksamhetens särart och värdegrund. Konceptet beräknades av ett företag ge tre kronor tillbaka på varje investerad krona, utbildningseffekten borträknad. Mycket effektiva ledarutvecklingsprogram, kortare och längre, alltid action-learning orienterade som kom på ett unikt och kraftfullt sätt kombinerar verksamhets- och personlig utveckling.

Gruppsykologi och grupputveckling i praktiken för alla nivåer chefer, huvudsakligen baserat på Tavistocktraditionen, ett utmärkt och kraftfullt alternativ eller komplement till UGL. Kan med fördel byggas in i chefs- och ledarprogram med Action Learning-inriktning.

Konsultativt arbetssättVärdebaserad konsultation – och utveckling av stabers, stödfunktioners och back-offices arbetssätt i förhållande till linjen/produktionen/verksamheten.

Förändringsstöd och förändringsarbete såväl som att skapa stabilitet i kaos. Ett mer än 25-årigt arbete med Förändringens fyra rum och snart 20-årigt direkt samarbete med upphovsmannen Claes Janssen, forskare, psykolog och författare har gjort Bengt till en av de allra mest erfarna användarna i världen av Fyrarummarteorin och de helt unika pedagogiska verktyg som Janssen utvecklat i anslutning till den.

Rätt använd kan den hjälpa enskilda personer till insikter om sig själv och andra som ibland kan bli avgörande i viktiga valsituationer eller i möjligheterna att samarbeta eller samexistera med andra. På samma sätt har den kommit att bli ovärderlig hjälp i många större och mindre organisationer runt om i världen.
Bengt är en av dem som utvecklat certifieringsproceduren och som kan utfärda företagslicenser såväl som landslicenser.

» Ladda ned Bengt Lindströms CV, pdf 500kb

» Läs mer om Bengt Lindström

Du når Bengt Lindström på bengt.lindstrom@andolin.com.

     
  Upp | Bakåt | Framåt    
       
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Page updated: Wednesday, 15-May-2013 06:50:46 CEST