ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
  Värdegrund
  Kunder och referenser
  Policyer
  Företagsgrupp
  Verksamhetsberättelse
  Personerna
  Våra kontor
  Hyr kontor i Stockholm
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Företagsgrupp

A&L AB

A&L AB grundlades 1991.

Meningen med företaget var att det skulle komma att utgöra ett nav kring vilket utvecklingsarbete knyts som kopplar samman arbetsplatser, forskare och konsulter. Ytterligare en uttalad avsikt var att företaget skulle komma att utgöra en språngbräda för yngre konsulter på väg att bli organisationskonsulter.

Grundare var Kenneth Ander, Bengt Lindström och Per Broomé, som då hade arbetat tillsammans i mer än sex år. De avslutade under hösten 1991 sina delägarskap och anställningar i dåvarande a b arbetskonsulter.

Företaget de bildade hette först Ander • Broomé • Lindström AB. Då Per Broomé 1993 övergick till att på heltid forska om befolkningsutvecklingens effekter på bl.a. arbetslivet, beslöt Bengt och Kenneth att med bibehållen verksamhetsidé driva företaget vidare under namnet A&L AB.

1993 var också året då samarbete etablerades med Claes Janssen avseende utvecklingsverktygen kring Janssens teori Förändringens fyra rum. Det var också vid den här tiden som affärsidén kondenserades ner till frasen »A&L AB skall bidra till ökad Effektivitet och Medmänsklighet i arbetslivet«.

Under 1995 och 1996 ägnades mycken tankekraft åt företagets framtid och dess möjligheter att verka på en marknad och i ett arbetsliv som i hög grad präglades av effekterna av den kraftigaste recessionen som Sverige genomlevt sedan 30-talet. I dess kölvatten fick auktoritära krafter åter näst intill fritt spelrum och polariseringen mellan demokrati och fascism stod fram för beskådande av dem som ville se.

1995 var året då A&L AB blev medlem av DemokratiAkademin, en frivillig sammanslutning av organisationer som samverkar i en strävan att bidra till att återladda begreppet demokrati med värde.

1997 översattes Robert A. Dahls bok Democracy and its critics till svenska. Den sammanfattar hans livsverk av forskning om demokrati och bidrog också till att han fick statsvetarnas motsvarighet till Nobelpriset, det Skytteanska Priset, vid Uppsala Universitet år 1995 med motiveringen:

»for his penetrating analysis of democratic theory, characterized by deep learning and breadth of mind, combined with epochal empirical studies of the actual functioning of representative government«.

Leif Ericsson, VD på Ordfront förlag och initiativtagare till DemokratiAkademin sammanfattade denna bok i vad som kommit att kallas Demokratins ABC och som blivit ett viktigt redskap i utforskandet av förutsättningar för effektivare och mer medmänskliga arbetsplatser och sociala system. Ett hjälpmedel att gå från skendemokrati till reellt medinflytande.

1997 hade A&L AB byggt ett ansenligt nätverk. Verksamheten hade utvecklats vidare också genom ett antal väl unika koncept inom områden som chefs- och ledningsförsörjning, organisationsutveckling, värdegrundsarbete m.m. och tankar på expansion började ta form. Under året fördes diskussioner med ett flertal konsultkollegor för att undersöka förutsättningarna för förtätat och mer organiserat samarbete.

Idéer och värdegrund började knytas samman med verksamhet och jordnära konsultation till en meningsfull och ändamålsenlig helhet som inte bara vi utan också våra kunder och klienter attraherades av.

Se A&L AB verksamhetsberättelse här.

Upp

A&L Partners AB

A&L Partners AB startades 1998 med Pirkko Jonsson och Monica Marnell som delägare tillsammans med Kenneth Ander och Bengt Lindström.

Idén med A&L Partners AB framgår tydligt av bolagets ändamålsparagraf:

Företagets mening är att bidra till effektivitet och medmänsklighet i arbetslivet. Företaget erbjuder konsultation i vid mening som avser hjälp till självhjälp. Verksamheten vilar på en stark och tydlig värdegrund och värnar om demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företaget skall utgöra en påverkansfaktor i konsultbranschen. Bolagets syfte uppnås genom nationell och internationell konsultation och uppdragsverksamhet, nätverksarbeten, framtagande, marknadsföring och försäljning av verktyg och hjälpmedel, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning samt genom institutionella samarbeten med forskning och samhällsutvecklande verksamheter.

Sammanfattningsvis var och är idén att öppna möjligheter till expansion av verksamheten i olika former.

Under våren 1998 skapades också grunden till »Blomman«, ett annat sätt att synliggöra hur företagets fundament hänger ihop med de tjänstekoncept och den yrkesetik som börjat framträda allt tydligare.

Upp

Fyrarummaren AB

Fyrarummaren AB bildades av Claes Janssen, Kennet Ander och Bengt Lindström 1995.

Bolaget är ett uttryck för en gemensam ambition att på ett professionellt och affärsmässigt sätt sprida teorin om Förändringens fyra rum och dess olika diagnostiska och pedagogiska verktyg till så många som möjligt över hela världen.

Läs mer om Fyrarummaren här.

Rent praktiskt har Fyrarummaren AB varit vilande under åren och verksamheten har bedrivits i form av ett antal resultatställen i A&L ABs bokföring och inom ramen för ett starkt samarbetsavtal som successivt utvecklats för större ändamålsenlighet.

Upp

A&L Partners AB

Sedan 1999 har A&L utvecklat samarbeten med företag och konsulter i Nordamerika. Under senare år har ett stort intresse visats dels för Fyrarummaren och dess verktyg men också för den värdebaserade konsultation som A&L-gruppen står för och har konceptualiserat på olika sätt. A&L AB är sedan 1999 etablerade i New York och under vintern/våren 2001-2002 bildas ett bolag tillsammans med några amerikanska kollegor.

Vi har också ett starkt samarbete med Marvin Weisbord och Sandra Janoff, upphovsmän till bl.a. Future Search och Sex-box-modellen. Vi har utbildat oss på Future Search-metodiken i USA och också genomfört kommersiellt Future Search-arbete som konsultuppdrag i Nordamerika. Vi har också blivit ett av de ledande företagen i att introducera metoden i Skandinavien. Vi har utbildat hundratals handledare och genomfört ett stort antal Future Search-konferenser själva och i olika konsultnätverk.

Läs mer om Future Search här.

Upp

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:53 CEST