ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Utbrändhet

Fredrik Bengtsson, som skrivit böckerna Vägen vidare - om utbrändhet som en möjlighet och Att få livet att gå ihop, reder ut vad utbrändhet egentligen är och hur vi kan handskas med problemet. Läs Fredrik Bengtssons artikel om utbrändhet nedan:

Utbrändhet - ett uttjatat men ännu ej löst hälsoproblem

De senaste årens larmrapporter om utbrändhet och dess konsekvenser har lett till att begreppet för många känns ganska uttjatat. Många undrar förvånat varför all kunskap och alla teorier som finns i ämnet inte leder till konkreta åtgärder. En förklaring till denna diskrepens mellan teori och praktik tror jag beror på behovet av att förenkla och att finna snabba lösningar på komplexa problem. Utbrändhet har t.ex. under lång tid betraktats som ett individproblem, orsakat av privata bekymmer och olika svagheter i personligheten. Min uppfattning är att det är först när vi tar hänsyn till människors totala liv, dvs. privatlivet och arbetslivet, och beaktar även kulturella och samhälleliga aspekter, som vi kan nå en mer grundläggande förståelse för varför utbrändhet blivit ett så stort hälsoproblem i vårt land.

Forskning visar att det finns tre generella riskfaktorer som i hög grad inverkar på uppkomsten av stress och utbrändhet; bristande kontroll, stöd och mening. Dessa välkända begrepp är enligt min uppfattning mycket användbara verktyg både för att studera samhället vi lever i samt i arbetet med att hjälpa organisationer och individer att förstå och komma tillrätta med dessa hälsoproblem.

1) Låg grad av kontroll är stressande och leder för många till oro och ångest eftersom det blir svårt att förutse och planera för framtiden. Otillräcklig grad av kontroll leder till otrygghet och såväl kroppslig som mental anspänning.

2) Bristande stöd från omgivningen är en annan stressfaktor. Att inte bli sedd, bekräftad eller ha tillgång till en gemenskap med andra människor ger för många upphov till känslor av oro, ensamhet och övergivenhet som är starkt stressande.

3) Brist på mening är ett plågsamt känslotillstånd som ofta följer på att man saknar tillräckligt med kontroll och stöd i tillvaron. Människan är meningsskapande till sin natur och blir stressad då hon inte kan uttrycka sina åsikter på ett öppet sätt eller då de egna värderingarna inte överensstämmer med de som råder i samhället och/eller i organisationen.

Många lever med en låg grad av kontroll och bristande stöd och mening i tillvaron. Genom att analysera utbrändhetsproblematiken utifrån dessa tre begrepp får vi kunskap om vilka brister som finns och hur det t ex kan komma sig att vissa organisationer »producerar« mer utbrändhet än andra.

Vad kan vi göra?

Istället för att lockas in i fällan av att hitta snabba lösningar på stress- och utbrändhet, försöker vi införa ett arbetssätt som tar hänsyn till komplexiteten i problematiken. Vi har utvecklat metoder och verktyg för att kartlägga och analysera personalens upplevelse av arbetsmiljön som ger en tydlig bild av vilka faktorer i organisationen som leder till stress och utbrändhet. Med hjälp av begreppen kontroll, stöd och mening kan förståelsen för människors upplevelse av stress i arbetet tydliggöras och i nästa steg ligga till grund för konkreta åtgärdsplaner. En viktig utgångspunkt är att medvetandegöra betydelsen av de psykosociala aspekterna i arbetsmiljön och hur brist på kontroll, stöd och mening inverkar på den enskilda människans välmående och hälsa. I detta sammanhang är det viktigt att undersöka vad ledningen, facket, cheferna och personalen gör för att förhindra lösningar och vad de skulle kunna göra för att hjälpa. En viktig förutsättning är då att det finns en genuin och uttalad önskan hos ledningen att öppna upp för diskussioner och att finna lösningar på stress och utbrändhetsproblematiken. Detta för att personalen ska våga berätta om hur de upplever arbetsmiljön.

Även om fokus är på organisationens inverkan på stressrelaterad ohälsa är det viktigt att inte bortse från de faktorer i samhället och i människors privata liv som bidrar till dessa hälsobesvär. Ett konkret åtgärdsarbete handlar om att förändra arbetsmiljön så att överensstämmelsen mellan organisationens och medarbetarnas behov och önskningar blir bättre. Ibland kan människor också behöva enskilda stödinsatser från någon oberoende person för att förebygga och få hjälp med att hantera stress, vilket kan vara ett sätt för arbetsgivaren att ge ett ökat stöd till sina anställda. Samhällsutvecklingen och samhällsekonomins inverkan på den ökande stressen är ett viktigt diskussionsämne som bäst kan motverkas genom att människor och organisationer aktivt arbetar med att finna lösningar som visar på ett alternativ som blir lönsamt för alla. Kunskapen om hur detta kan gå till är något som vi erbjuder organisationer och individer utifrån den förklaringsmodell som har sin utgångspunkt i begreppen kontroll, stöd och mening.

Fredrik Bengtsson

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:44 CEST