ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Våra arbetsområden

Projektcoaching

Idag utför många företag en stor del av sitt arbete i projektform, ändå är det vanligt att projekt inte blir klara i tid eller inom budget. Ett sätt att minska den risken är att erbjuda coaching till projektledare. Projektcoaching är särskilt effektivt när

 • En projektledare behöver ett bollplank
 • En nybliven projektledare behöver hjälp att ta sig an ett större ansvar
 • Ett projekt har oklara mål och/eller i hög grad styrs av yttre händelser
 • Ett projekt är för viktigt för att misslyckas

Vi föreslår ett upplägg som startar med ett första möte och – om det känns bra – följs upp med sex möten under en tremånadersperiod. Varje möte omfattar en och en halv timme. Vid det inledande mötet är syftet att gemensamt komma fram till vad som ska uppnås och hur stödet ska utformas.

Exempel på områden som kan aktualiseras är:

 • Projektledarens uppdrag och ansvar
 • Olika ledarstilar
 • Projektledarens styrkor och svagheter
 • Praktiska verktyg för att få det att fungera i praktiken
 • Att bygga för verklig förändring
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Handlingsplan

Mellan varje tillfälle åtar sig projektledaren uppgifter till nästa gång. Strukturerade arbetsnmaterial finns som stöd. Regelbundna avstämningar kring förväntningar och framsteg kommer att göras.

Metoden har sin teoretiska förankring inom Förändringens fyra rum. Vi upplever att Förändringens fyra rum starkt bidrar till ökad initiativkraft och ansvarstagande hos den person som coachas. Modellen är dock inte på något sätt ett facit – resultaten uppstår inte ur metoden som sådan utan av att projektledaren själv börjar arbeta med dessa frågor. Det A&L Partners AB kan bidra med är ett ramverk och en stark övertygelse om att det alltid går att förbättra en situation. Efter avslutad projektcoaching ska resultatet inte vara ännu en mall som ska fyllas i av projektledaren, utan verklig förändring av projektets förutsättningar.

Blir du nyfiken? Kontakta info@andolin.com.

Extern Samtalspartner

Samtalsstöd, ledarstöd, handledning, samtalspartnerskap är olika begrepp för speciell konsultation riktad till enskilda personer och parkonstellationer - chefer, specialister eller vilken befattningshavare som helst. Det kan ske mellan fyra ögon eller vara s.k. trepartssamtal. Effektivt och överblickbart i tid och pengar.
» Läs mer om Extern Samtalspartner

Utbrändhet

Utbrändhet är ett uttjatat, men ännu ej löst hälsoproblem. De senaste årens larmrapporter om utbrändhet och dess konsekvenser har lett till att begreppet tappat mening. Samtidigt undrar många förvånat varför all kunskap och alla teorier som finns i ämnet inte leder till konkreta åtgärder. A&L Partners AB har arbetat under flera år med frågan.
» Läs mer om utbrändhet

HR-resurs

Vi hjälper företag och organisationer att skapa:

 • Befattningsbeskrivningar för funktioner och medarbetare. Översyn av befintliga eller skapandet av helt nya beskrivningar.
 • Personalhandbok för Intranät eller i pappersform.
 • Hjälpmedel för HR avdelning/chefer, såsom arbetsmaterial, mallar och verktyg för:
  - Bemanningsplanering
  - Sökprofiler i samband med rekrytering
  - Kompetensutveckling
  - Personalutvecklingssamtal/PU-samtal
  - Livs- och karriärplanering
 • Seminarier och workshops inom HR området
 • Dokumentationer och arbetsmaterial i samband med seminarier och workshops

Kontakt: Marie Lindgren, e-post marie.lindgren@andolin.com

Dokumentation

Vill ni dokumentera

 • Er konferens?
 • Höstens kick-off?
 • Förändringsarbetet?
 • Ledningsgruppens möte?
 • Projektstarten?
 • Arbetsmötet?
 • Utbildningen?

Vi dokumenterar, sammanfattar och fotograferar olika presentationer, diskussioner, blädderblock, föreläsningar, grupparbeten, OH-bilder. Dokumentationen får ni inom några dagar som ett Word-dokument eller Indesign samt i PDF-format och upptryckt i färg i valfritt antal exemplar.

Kontakt: Marie Lindgren, e-post marie.lindgren@andolin.com

Action-learning för ledare och medarbetare

Genom belysning av begreppet action learning begreppet redovisas de möjligheter som ligger i att använda både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet hos samtliga medarbetare i en organisation. Vilka är framgångsfaktorerna bakom de lärandeprocesser som omfattar den totala kunskapsbasen? Hur får man hela organisationen engagerad i detta? Hur ser rollerna ut och hur sker samspelet?
» Läs mer i Harald Frisks artikel Action learning för ledare och medarbetare (PDF, 225K)

Integration och mångfald - Brytpunkt

Future Search är en viktig del i projektet Brytpunkt

A&L Partners AB har tillsammans med Peace Quest International initierat ett projekt, Brytpunkt, som syftar till att påverka frågor med tonvikt på integration och mångfald. Mer om projektet kan du läsa om på Brytpunkts webbplats.

Livs- och karriärplanering – att få livspusslet att gå ihop

Vi har under många år arbetat med livs- och karriärplanering och har utvecklat egna metoder och hjälpmedel för det. Vi arbetar individuellt och/eller i grupp, under en längre tid eller koncentrerat under några dagar. Vi genomför också öppna utbildningar i livs- och karriärplanering.

Upp

Konsultutveckling

A&L Partners AB utvecklar konsulter, interna och externa, genom utbildning och träning samt genom samtalsstöd och metodutveckling. Vi vill därmed bidra till konsultationens utveckling till ett yrke, en profession.

Läs mer om konsultutveckling

Upp

Utveckling av grupp och organisation

A&L Partners AB har mycket stor erfarenhet av utveckling av grupper och organisationer på samhällslivets alla områden. Vi utgår från den s k Tavistockskolans traditioner, arbetar systemiskt och med individens och organisationens bästa för ögonen.

Upp

Avcensurering

Avcensurering är att undersöka hur hårt locket ligger på, vilka effekter det får och finna vägar att lätta på det till förmån för arbetsmiljö, individuellt välbefinnande och organisatorisk förnyelse. Detta är ett av A&L Partners AB:s specialistområden. Vi samarbetar med Docent Claes Janssen och DemokratiAkademin med utveckling av hjälpmedel för detta.

Upp

Kris- och traumahantering

I arbete med förändring och utveckling av små och stora organisationer, liksom i livet som helhet, är krishantering en avgörande aspekt för välbefinnandet och för utvecklingsmöjligheterna. Idag finns väl beprövade metoder för att underlätta bearbetandet av svåra, ångestfyllda och traumatiska erfarenheter.

Upp

Strategi och framtid

Att något bättre förstå sin historia, att utforska och diagnosticera nuet samt att tillsammans med viktiga intressenter utforma en mer attraktiv och gemensamt ägd framtid är erfarenhetsmässigt de viktigaste stegen i utvecklingen av en långsiktigt hållbar strategi. Stegen på vägen blir då bara den naturliga konsekvensen.

Upp

Stödjande och konfronterande konsultation

Klienten: »Du stöttade mig när jag behövde det som mest och förtjänade det som minst. Du satte upp en spegel när jag inte ville se mig själv«.

Upp

Arbetslivets internationalisering

Arbetslivet internationaliseras - ångesten för att inte duga i ett gränsöverskridande arbetsliv ökar - på vilken sida av gränsen man än befinner sig. A&L Partners AB har erfarenhet av konsultativt arbete från Mongoliet i öst till den Amerikanska västern och från södra Afrika till Nordkalotten.

Upp

Ledningsutveckling

Fundament

Vi arbetar med utvecklingsstöd till ledningsfunktioner på fler sätt än genom omfattande ledarförsörjningsarbete. Dock är fundamenten alltid i princip desamma:

 • Stark värdebas.
 • Fler och mer medvetna val - eget ansvar för egen utveckling.
 • Ordinarie system hopkopplade i så stor utsträckning som möjligt.
 • Action Learning-orientering.
 • Framtidsinriktning - men också med fokus på att hantera, och lära av, nuet och historien.

Olika former för ledningsutveckling

Ledningsutveckling kan ta olika former som till exempel:

 • Handledning/samtalspartnerskap till enskilda chefer och ledningsgrupper.
 • Ledningsseminarier.
 • Framtidskonferenser.
 • Teamutveckling.
 • Ledningsdiagnoser.
 • Utvecklingsgrupper tillsammans med ledare från andra företag/organisationer än det egna.

Mer information

Kontakta Bengt Lindström som kan berätta mer om hur arbetet med ledningsutveckling kan planeras och genomföras.

Upp

Ledarutveckling

Aktiviteter

Med ledarutveckling avser vi aktiviteter som till exempel

 • Långa eller korta utvecklingsprogram för grupper av chefer/ledare inom en organisation/ett företag. De långa kan vara 15-30 dagar under ett till ett och ett halvt år, de korta helt enkelt kortare.
 • Externa program eller partnerprogram.
 • Mentorskap.
 • Samtalspartnerskap.

All ledarutveckling bygger på aktiva kontrakt mellan de ledare som är »utsatta« för eller har valt att gå in i utvecklingsprogram och deras egna högre chefer. Ofta också på utvecklingskontrakt med egen personal.

Mer information

Kontakta Bengt Lindström som kan berätta mer om hur arbetet med ledningsutveckling kan planeras och genomföras.

Upp

Samtalsstöd

Samtalsstöd, ledarstöd, handledning, samtalspartnerskap är olika begrepp för speciell konsultation riktad till enskilda personer och parkonstellationer - chefer, specialister eller vilken befattningshavare som helst. Det kan ske mellan fyra ögon eller vara s.k. trepartssamtal. Effektivt och överblickbart i tid och pengar.

Upp

Organisationsdiagnos

Organisationsdiagnos är: att undersöka vad som pågår i ett socialt system och tolka det som pågår med hjälp av en teori, en modell och/eller en värderingsgrund som man ansluter sig till. Det är viktigt att välja en relevant diagnostisk referensram.

Upp

Metodutveckling

A&L Partners AB ser det som sin uppgift att utveckla metoder och hjälpmedel som är kongruenta med vad vi vill bidra till: Effektivitet och medmänsklighet i arbetslivet. Dessa hjälpmedel vill vi också sprida till andra.

Upp

Mångfald

I en värld som kännetecknas av öppnare gränser och nya, mer globala kommunikationsmönster, är en av de viktigaste frågorna i förändringsarbete och förändringsledning att öka sin förmåga att hantera mångfald. Kön, ras, ålder, kompetens, språk, religion, värderingar och personlighet är exempel på olikheter som, konstruktivt hanterat, påtagligt kan öka välståndet i arbetslivet och dess organisationer, i samhället och hos den enskilda individen och familjen. Vi bidrar till att öka den förmågan.

Upp

Certifiering av användare av Fyrarummarverktygen

A&L AB utbildar, handleder och certifierar användare av Fyrarummarverktygen. Verktygen är av diagnostisk karaktär och mäter variabler som självcensur och förvirring, inspiration och nöjdhet i grupper och organisationer. Avsikten med certifieringsprocessen är hög tillförlitlighet hos slutanvändaren.

Upp

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:43 CEST